lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

!!!โหลดไปอ่านเลย!!!!++ข้อสอบ(พัฒนาการ)++ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ข้อที่ 1. หลังประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 ทำให้ระเบียบตามข้อใดถูกยกเลิกไป ?
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ?
ก. อาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ง. รัฐมนตรี

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ระเบียบที่อยู่ในหมวด 1 การดําเนินงานตามระเบียบนี้ ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ
ข. ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
ค. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ
ง. ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกบุคคล

ข้อที่ 4. ในหมู่บ้านหนึ่งต้องมีอาสาพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. สองคน
ข. สามคน
ค. สี่คน
ง. ห้าคน

ข้อที่ 5. อาสาพัฒนาชุมชนต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ข. เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ค. เป็นข้าราชการประจํา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน

ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประสานงานการคัดเลือกผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ก. กํานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. พัฒนากร
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 7. คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพิจารณาให้ อช. และผู้นํา อช. ออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. อช. และผู้นํา อช. มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของหมู่บ้านหรือตําบล
ข. อช. และผู้นํา อช.ออกไปจากหมู่บ้านหรือตําบลที่ตนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินสามเดือน
ค. อช. และผู้นํา อช. ลาเกินกำหนด
ง. อช. และผู้นํา อช. เจ็บป่วย และไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ อช. หรือ ผู้นํา อช. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ต้องมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยู่กี่วัน ถึงต้องดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนคนเก่า ?
ก. สามสิบวัน
ข. หกสิบวัน
ค. เก้าสิบวัน
ง. ร้อยยี่สิบวัน

ข้อที่ 9. อาสาพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกตามข้อใด ?
ก. ช่วยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาองค์กร
ข. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลหรือทางราชการมอบหมาย
ง. กระตุ้นให้องค์กรรู้สภาพปัญหาและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง

ข้อที่ 10. การประชุมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน จะจัดเป็นประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อเหตุผลตามข้อใด ?
ก. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข. รับคำสั่งงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. วางแผนการดําเนินงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 11. ผู้ใดมีอำนาจลงนามในบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชน ?
ก. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. กำนัน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ข้อที่ 12. หลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ถูกประกาศใช้ทำให้ระเบียบตามข้อใดถูกยกเลิก ?
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. เวทีพูดคุยของอาสาพัฒนาชุมชนที่พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้อาสาพัฒนาชุมชนคือเวทีตามข้อใด ?
ก. เวทีประชาคมหมู่บ้าน
ข. เวทีประชาคมตำบล
ค. เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน
ง. เวทีประชาคมประธานอาสาพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหมวดที่ 1 การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ
ข. ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ง. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการหางาน ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนอยู่

ข้อที่ 15. การประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ เป็นหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?
ก. อาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนากร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ข้อที่ 16. “Community Organization Network Center” คือ ?
ก. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ข. ศูนย์องค์การชุมชน
ค. ศูนย์องค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ง. ศูนย์ผู้แทนองค์การชุมชน

ข้อที่ 17. คณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมการปกครอง
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อที่ 18. การกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นหน้าที่ของ ?
ก. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะกรรมการกลาง
ง. คณะกรรมการพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 19. ตามระเบียบนี้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนมีกี่ระดับ ?
ก. มีสองระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล
ข. มีสามระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
ค. มีสี่ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
ง. มีห้าระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ข้อที่ 20. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในแต่ละระดับมีภารกิจตามข้อใด ?
ก. บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนระดับประเทศ ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาประเทศ
ข. ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนจังหวัดในการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม
ค. ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
ง. ส่งเสริม และประสานให้มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ข้อที่ 21. คณะทำงานส่งเสริม ศอช.ต. มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศอช.ต. ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ข. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการ
ค. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการร้องขอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22. การตามสนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอย่างใกล้ชิดเป็นหน้าที่ของ ?
ก. คณะกรรมการ
ข. ประธานคณะกรรมการ
ค. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จังหวัด และศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
ง. พัฒนากร

!!!!!เฉลย คลิ๊กเลย!!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำหน่ายชุดเตรียมสอบ (พัฒนากร)

 

สนใจติดต่อ โทร 090-8019077

 

หรือ LINE ID :khittanai

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม275,570 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด143,873 ครั้ง
เปิดร้าน22 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 ธ.ค. 2560

CONTACT US

0908019077
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายแนวข้อสอบหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน อัพเดทใหม่ล่าสุดตลอด** สนใจติดต่อ โทร 090-8019077 line : khittanai inbox : www.facebook.com/tutorsob
เบอร์โทร : 0908019077
อีเมล : nes_507@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top