lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

โหลดฟรี++แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
6 เดือนที่ผ่านมา

2.   ผู้สั่งซื้อและผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้กรณีใด

ก.อบต.มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา

ข.ไม่มีผู้เสนอราคา

ค.มีผู้เสนอราคาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

3.   ร่างสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ซึ่งไม่อาจทำสัญญาตามตัวอย่างที่อธิบดีกำหนดต้องร่างสัญญานั้นให้ใครพิจารณาก่อน

ก.นายอำเภอ

ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค.อัยการจังหวัด 

ง.นิติกร 

ตอบ ค.อัยการจังหวัด

4. การพัสดุตรงกับความหมายในข้อใด

ก.การจัดทำเอง

ข.การซื้อการจำหน่าย 

ค. การจ้างการจ้างเหมา 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 

5.   โดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อจากผู้ขายได้โดยตรงในกรณีใด

      ก.การซื้อจากส่วนราชการ 

      ข.การซื้อครั้งหนึ่งมีจำนวนราคาไม่เกิน10,000บาท

      ค.การซื้อพัสดุเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหาย 

     ง.การซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล 

ตอบ   ก.การซื้อจากส่วนราชการ 

6.   ผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาของ อบต.คือใคร 

ก.ผู้สั่งจ้าง 

ข.นายอำเภอ

ค.ประธานกรมการบริหาร 

ง.เลขานุการ อบต. 

ตอบ ค.ประธานกรมการบริหาร 

7.   ถ้าผู้เสนอราคาหลายรายเสนอราคาเท่ากันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำอย่างไร

ก.ให้จับฉลากเลือกผู้เข้าเสนอราคา

ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

ค.ให้กำหนดการซื้อการจ้างใหม่เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ได้

ง.ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือก 

ตอบ ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

8.   อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ อบต.จะซื้อพัสดุโดยวิธีใด

ก.วิธีตกลงราคา 

ข.วิธีสอบราคา

ค.วิธีประกวดราคา

ง.วิธีพิเศษ

ตอบ   ง.วิธีพิเศษ

9.   หลักประกันซองที่มีวงเงินค่างานก่อสร้างไม่เกิน10ล้านบาทให้ใช้หลักประกันใด

ก.ใบหุ้นสามัญ 

ข.หน่วยลงทุน

ค.เช็คธนาคาร 

ง.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน

ตอบ   ง.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน

10.   ประกาศการประกวดราคามีสาระสำคัญเรื่องใด

ก.รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ 

ข.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา 

ค.กำหนดวันเวลารับซองปิดการรับซอง

ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 

11.   ผู้มีความอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบนี้คือ

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.คณะรัฐมนตรี

ตอบ ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

12.   การส่งประกาศประกวดราคาไปที่ใดที่ต้องส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน

ก. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ข. ที่ว่าการอำเภอ 

ค. ศาลากลางจังหวัด 

 ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ ถูกทุกข้อ 

13.   การรับเอาพัสดุโดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะรับเอาพัสดุได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก. นายอำเภอ

ข. สภา อบต.

ค. นายก อบต.

ง. ปลัด อบต.

ตอบ   ข. สภา อบต.

14.   การสั่งซื้อจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศซึ่งไม่ใช่วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในวงเงินเท่าใด

ก. ไม่เกิน1ล้านบาท

ข. 1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาท

ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท

ง. 4ล้านบาทขึ้นไป

ตอบ   ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท

15.   กรณีมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ผลิตคนไทยและผู้ผลิตจากแหล่งนอกประเทศท่านจะเลือกผู้เสนอราคารายใด

ก. บริษัท

ก.เป็นผู้ผลิตของคนไทยเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตต่างชาติไม่เกินร้อยละสิบ

ข. บริษัท ข.เป็นผู้ผลิตต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตในประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า

ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น

ง. บริษัท

ง.เป็นกิจการต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอราคาที่เป็นของคนไทยทุกราย

ตอบ   ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
6 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
1 ความสามารถด้านภาษาไทย
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น  พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
9 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
10 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
MP3 พรบ ท้องถิ่น
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------

**แนวข้อสอบมี 3 แบบ**
1.แบบไฟล์ PDF ราคา 399 บาท
(ได้รับหลังแจ้งโอนภายใน 1-3 ชม. ส่งไฟล์ทาง E-mail แบบรวดเร็วทันใจ จำนวนประมาณ200-250หน้าขึ้นไป)
2.แบบหนังสือ ราคา 899 บาท
(ฟรีmp3บรรยายเนื้อหา ได้รับภายใน 2-3วัน ส่งฟรี EMS จำนวน
ประมาณ200-250หน้าขึ้นไป )
3.แบบชุดติว+VCD ราคา 1,500 บาท 
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือ(ส่งฟรีEMS ได้รับภายใน 2-3)
 
 

ชำระสินค้าและบริการ
-เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย      สาขาบิ๊กซีพระรามที่ 2
-เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ธ.กรุงไทย       สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
-เลขที่บัญชี 793-2-73975-1 ธ.ไทยพาณิชย์    สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-เลขที่บัญชี 546-7-32730-9 ธ.กรุงเทพ       สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์
 
ขั้นตอนการแจ้งโอน
1.ถ่ายรูปหลักฐานการโอน(สลิปการโอน)
2.แจ้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทร(ที่สามารถติดต่อได้) >> ในกรณีสั่งชุดหนังสือ
3.แจ้งE-mail >> ในกรณีสั่งซื้อแบบไฟล์PDF
4.ระบุตำแหน่งและหน่วยงานที่สั่งซื้อ 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม282,176 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด148,579 ครั้ง
เปิดร้าน22 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท7 ก.พ. 2561

CONTACT US

0908019077
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายแนวข้อสอบหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน อัพเดทใหม่ล่าสุดตลอด** สนใจติดต่อ โทร 090-8019077 line : khittanai inbox : www.facebook.com/tutorsob
เบอร์โทร : 0908019077
อีเมล : nes_507@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก